Ms. Anila Parameswaran Nair
Ms. Anila Parameswaran NairHR Department

anila@bhavansbahrain.com

Mr. Alias P Palal
Mr. Alias P PalalDepartment of ICT

alias@bhavansbahrain.com

Mr. Pushpinder Barjatya
Mr. Pushpinder BarjatyaAdministration Department

 admin@bhavansbahrain.com